Wat kan ik met de paramedische competenties?

De paramedische competenties geven zicht op welke gebieden je jezelf ontwikkelt. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken bij reflectie op je eigen handelen. Of bij het opstellen van je ontwikkelplan en het kiezen van daarbij passende deskundigheidsbevorderende activiteiten. ​

Image
KP_IPO_competenties

Het gaat om de volgende competenties: 

  • Paramedisch handelen 
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en Wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Organisatie
  • Professionaliteit en kwaliteit

 

Voorbeelden per competentie

 

Paramedisch handelen (beroep specifiek, vakinhoudelijk handelen)

'Heb ik kennis verworven over het beroepsmatig handelen, de zorgverlening of behandeling aan patiënten/ cliënten?'

Voorbeelden: beroepsspecfieke onderwerpen (diëtetiek, ergotherapie, logopedie, huidtherapie, optometrie, orthoptie, podotherapie, oefentherapie, medische beeldvorming, radiotherapie), anatomie/fysiologie, pathologie, ziektebeelden en beperkingen, paramedische diagnostiek, zelfmanagement, ondersteuning en begeleiding, preventie, interventies, voorbehouden en risicovolle handelingen, onderzoeks- of behandelplan, hulp-en ondersteuningsmiddelen, behandelmethoden, standaarden, richtlijnen et cetera.

Communicatie

'Heb ik meer kennis verworven over de communicatie met patiënten/cliënten/ en andere betrokkenen?'

Voorbeelden: gesprekstechnieken, voorlichting, theoretische communicatie, gedragsbeïnvloeding, motivatie, empowerment, gebruik van ICT en sociale media. 

Samenwerking

'Heb ik meer kennis verworven over het samenwerken met zorgontvangers, zorgverleners en zorginstellingen?' 

Voorbeelden: ketenzorg, verslaglegging en overdracht, ondersteuning mantelzorg, mono- en multidisciplinaire samenwerking, groepsdynamica. 

Kennis en wetenschap

'Heb ik meer kennis verworven om te reflecteren op mijn deskundigheid en de onderbouwing van mijn handelen?'

Voorbeelden: onderzoeksmethodiek, toepassing van wetenschap, evidence based practice, feedback, lezen wetenschappelijke artikelen, opzetten praktijkonderzoek, schrijven van een wetenschappelijk artikel. 

Maatschappelijk handelen

'Heb ik meer kennis verworven over de maatschappelijke context en het bevorderen van gezondheid?'

Voorbeelden: epidemiologie, preventie, culturele achtergronden, sociale netwerken, leefstijlbevordering. 

Organisatie

'Heb ik meer kennis verworven over de wijze waarop zorg kan worden georganiseerd?'

Voorbeelden: organisatiekunde, kleinschalige woonvormen, betaalbaarheid van de zorg, coördinatie en continuïteit, indicatiestelling, zorg op afstand, patiëntveiligheid, werkklimaat.

Professionaliteit en kwaliteit

'Heb ik meer kennis verworven over de professionele standaard en kwaliteitsborging?'

Voorbeelden: wet- en regelgeving, beroepscode, beroepsprofielen, beroepsvereniging, beroepsimago, kwaliteitsregistratie, kwaliteitssystemen.