Veelgestelde vragen IO MBB

Wat is IO?

IO staat voor intercollegiaal overleg. Het is een methodische wijze van werken aan verbetering van de kwaliteit van het beroepshandelen als MBB'er. Binnen het overleg wordt gewerkt met een vooraf vastgestelde methode. De methode is beschreven in de literatuur of aanbevolen door de NVMBR. In het IO-informatiepakket vind je een aantal van de methodieken beschreven.

Welke verbetermethoden zijn er?

Voorbeelden van verbetermethoden voor MBB'ers zijn: Blauwe Ton analyse/ IQS methodiek, VIM methodiek, Intercollegiaal toetsen, Intervisie, Casuïstiek bespreken, Korte Verbetermethode en Incidentmethode. De methode is beschreven in de literatuur of aanbevolen door de NVMBR. In het IO-informatiepakket vind je een aantal van de methodieken beschreven. 

Hoeveel punten krijg ik voor IO?

Elk uur IO levert 1 punt op.

Welke CanMeds competenties gelden bij IO?

60% Paramedisch handelen, 20% Samenwerking en 20% Professionaliteit.

Wat laat ik bij herregistratie zien voor IO?

In het digitaal portfolio worden notulen met een aanwezigheidslijst geüpload. Je kunt hiervoor ook de IO-formats speciaal voor MBB'ers gebruiken.

Wat als ik niets laat zien over IO?

Wanneer je niet de benodigde gegevens voor IO laat zien en er verder geen sprake is van ADAP instellingsaccreditatie (zie hierna), dan levert IO geen punten op.

Beoordeelt KP strenger dan eerst?

Nee, wij toetsen aan de hand van de geldende set kwaliteitscriteria. Deze is gelijk als voorheen. Wel is het zo dat wij meer feedback geven dan eerder. De insteek hiervan is kwaliteitsverbetering van IO of in ieder geval van de verslaglegging.

Waarom stuurt KP verzoeken tot herregistratie retour?

KP stelt altijd eerst een verhelderende vraag. Hierbij wordt ook meteen verzocht om de benodigde gegevens om IO te beoordelen. Wanneer deze gegevens niet binnen de termijn worden verstrekt en verder uit andere activiteiten te weinig punten zijn, dan sturen wij een verzoek tot herregistratie retour. Dit is géén formele afwijzing. Het is een uitnodiging en aanmoediging om het verzoek tot herregistratie opnieuw in te dienen zodra aan de kwaliteitscriteria is voldaan. Dit kan op ieder willekeurig moment en wanneer het de paramedicus uitkomt. Red je het niet om te herregistreren omdat je niet voldoende punten hebt door bijzondere omstandigheden? Dan kun je een dispensatieregeling aanvragen. 

Kan ik ook een format gebruiken voor IO?

Er zijn twee formats beschikbaar - speciaal voor MBB'ers- waarin alle benodigde gegevens van de notulen kunnen worden vermeld. Daarnaast zijn er formats voor alle beroepsgroepen: een IO-informatiepakket met uitleg over methodieken, een verslag IO en een jaarplan IO voor geaccrediteerd IO.

Is een werkgeversverklaring voldoende bij IO?

Soms maken ziekenhuizen een verklaring waaruit blijkt dat een MBB'er op bepaalde data aan IO heeft deelgenomen. Op deze werkgeversverklaring staat dan de IO-punten. Voor ziekenhuizen die niet met instellingsaccreditatie werken is dat onvoldoende. Onvoldoende omdat KP dan bij een herregistratie geen inzicht heeft gekregen welke verbetermethodieken tijdens de IO-bijeenkomst zijn gebruikt, wat de duur van de overleggen was en of er sprake is geweest van deskundigheidsbevordering.

Is Kwaliteitsvisitatie voldoende om IO aan te tonen?

De NVMBR verricht periodiek bij ziekenhuizen een kwaliteitsvisitatie. De vraag komt dan ook op of een kwaliteitsvisitatie in de plaats kan treden van notulen en een aanwezigheidslijst. Dit is niet het geval, omdat een kwaliteitsvisitatie geen verslaglegging is van IO. Wij komen – in het kader van ADAP instellingsaccreditatie – soms ook rapporten van kwaliteitsvisitaties tegen waaruit blijkt dat niet met een verbetermethodiek wordt gewerkt en/of MBB'ers hierbij niet of voldoende zijn betrokken. Verder komt doorgaans de looptijd van een kwaliteitsvisitatie niet overeen met de duur van de herregistratieperioden van MBB'ers. Een rapport van een kwaliteitsvisitatie is dus niet geschikt om IO aan te tonen.

Is IO wel AVG-proof?

Alle gegevens die bij KP terecht komen vallen onder strikte geheimhouding. Dit is onder meer in onze standaardvoorwaarden zo vastgelegd. De notulen/het jaarverslag/het format kunnen worden geanonimiseerd; dit geldt ook voor de besproken casuïstiek. Op zo’n manier dat de gegevens niet herleidbaar zijn tot patiënten en andere paramedici dan de paramedicus die verzoekt om herregistratie. Zo is en blijft alles AVG-proof.

Kan IO ook geaccrediteerd zijn?

Voor ziekenhuizen die beschikken over ADAP instellingsaccreditatie is het mogelijk om de accreditatie voor IO in een keer voor de eigen MBB'ers te regelen. Voordeel hiervan is dat de notulen of de formats intern blijven en dat de MBB'ers direct de IO-punten in het digitaal portfolio zien. Heeft een ziekenhuis geen ADAP instellingsaccreditatie, bijvoorbeeld omdat er geen kwaliteitsvisitatie is, dan kan jaarlijks accreditatie voor IO worden aangevraagd voor een groep MBB'ers. Hiervoor wordt verwezen naar de handleiding op adap.nl. Ook dan kan één MBB'er of een leidinggevende van het ziekenhuis alle IO-punten in één keer voor de groep MBB'ers regelen.

Kan ik de notulen van IO geanonimiseerd aanleveren?

Dat kan, alleen het noemen van jouw naam (en niet die van collega’s) is voldoende. Denk bijvoorbeeld aan een aanwezigheidslijst. Je kunt voor de notulen ook één van onze formats gebruiken.