Incidentele dispensatieregeling vanwege corona

1. Achtergrond

Deze incidentele coronadispensatieregeling is in het leven geroepen vanwege de situatie rondom corona. Dit heeft impact op paramedici die zich willen herregistreren. KP hanteert als uitgangspunt dat onze geregistreerden vanwege corona voor de herregistratie zo min mogelijk gehinderd mogen worden. Een geregistreerde mag niet met de nadelige gevolgen worden geconfronteerd wanneer een scholing is/wordt geannuleerd vanwege coronaperikelen.

 • De coronadispensatieregeling geldt voor paramedici die op dit moment aan het einde van een lopende herregistratieperiode zijn en binnen enkele weken/ maanden herregistratie willen aanvragen.
 • Om die reden heeft KP de incidentele coronadispensatieregeling afgeleid van de reeds bestaande dispensatieregeling waarover in het verleden met zorgverzekeraars afspraken zijn gemaakt. Het (hogere) dispensatietarief is verlaagd naar het normale tarief voor herregistratie.
 • Je vraagt, door een beroep te doen op deze regeling, een tijdelijke periodieke registratie aan. Een tijdelijke periodieke registratie is qua status gelijk aan een kwaliteitsregistratie. Dit is een waarborg voor bijvoorbeeld cliënten, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.
 • Je krijgt hiermee een half jaar extra de tijd om te voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria (deskundigheidsbevorderende activiteiten). Er wordt van uitgegaan dat je in staat bent om de resterende punten voor deskundigheidsbevordering binnen deze periode te behalen.
 • Als je in het digitaal portfolio voldoende deskundigheidsbevordering hebt staan, dan is een beroep op de incidentele coronadispensatieregeling niet nodig en kun je direct overgaan tot het indienen van het verzoek tot herregistratie.
 • De coronadispensatieregeling is incidenteel van aard en geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met het moment waarop de perikelen rondom corona (enigszins) genormaliseerd zijn, een en ander te bepalen door landelijke instanties en/of de politiek. Wanneer deze situatie is bereikt, komt de tijdelijke coronadispensatieregeling te vervallen. KP zal je hierover te zijner tijd rechtstreeks informeren.
 • Heb je vragen over de incidentele coronadispensatieregeling, stuur dan s.v.p. een mail naar info@kwaliteitsregisterparamedici.nl. Op basis van de vragen stellen wij aanvullend een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden op en waar noodzakelijk passen wij de coronadispensatieregeling aan.

2. Procedure

Als je gebruik maakt van de incidentele coronadispensatieregeling, dan geef je bij de aanvraag herregistratie aan dat je gebruik maakt van de dispensatieregeling. De regeling loopt gelijk aan de normale dispensatieregeling. Hierbij geldt voor een tekort van 12 punten of minder een sterk vereenvoudigde werkwijze.

 • Situatie ≤ 12 punten: Bij een tekort van 12 punten of minder volstaat eenvoudigweg het toevoegen van het bericht van annulering van de activiteiten die door de coronaperikelen niet zijn doorgegaan. Vervolgens geef je aan hoe en wanneer deze komende periode de activiteiten (alsnog) worden uitgevoerd of je benoemt kort de compenserende activiteiten. Je hoeft dus géén plan van aanpak op te stellen.
 • Situatie ≥ 13 punten: Wanneer de coronaperikelen een tekort van 13 punten of meer veroorzaken, dan vul je het standaard plan van aanpak in. Deze werkwijze is gelijk aan de normale dispensatieregeling. Meer hierover en een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden kun je lezen op de KP-website.
 • Ook hiervoor geldt het verlaagde tarief, zodat de kosten gelijk zijn aan een reguliere herregistratie. Het digitaal portfolio is voor je bereikbaar op het besloten gedeelte van de KP-website. Voor het goed kunnen beoordelen van de aanvraag is het noodzakelijk dat het digitaal portfolio is bijgewerkt. Alle activiteiten die je de afgelopen vijf jaar hebt uitgevoerd, moeten met de daarbij behorende documenten toegevoegd zijn. Daarna vraag je herregistratie aan ondanks dat je niet voldoet aan de gestelde criteria. Na het uploaden van je werkervaring geef je aan dat de dispensatieregeling van toepassing is. Hierna verzend je de aanvraag.
 • Indien er een actuele kwaliteitsregistratie op het moment van aanvraag is, dan sluit de tijdelijke kwaliteitsregistratie aan op het aflopen van de kwaliteitsregistratie.
 • Binnen een redelijke termijn na ontvangst van het dossier via PE-online wordt de aanvraag beoordeeld gevolgd door het sturen van de factuur.
 • Na akkoord met betrekking tot de (incidentele) dispensatie-aanvraag stuurt KP je dossier retour. Je voert de activiteiten binnen de periode uit en vervolgens dien je het opnieuw in voor herregistratie.
 • Vanaf dat moment is de beoordeling gelijk aan een reguliere beoordeling van een herregistratie, overigens zonder dat je opnieuw een tarief betaalt.
 • Als bij de beoordeling van de herregistratie wordt geconstateerd dat de geannuleerde activiteiten of de compenserende activiteiten zijn verricht (situatie 12 of minder punten), of de activiteiten volgens het plan van aanpak (situatie 13 of meer punten) zijn uitgevoerd, dan kan een definitieve kwaliteitsregistratie worden gegeven.
 • Een definitieve kwaliteitsregistratie na een verleende coronadispensatie is gewoon weer voor 5 jaren. Anders dan bij de reeds bestaande KP dispensatieregeling wordt de duur van de nieuwe herregistratieperiode niet gekort. Belangrijk blijft om de herregistratie in te dienen zo spoedig als mogelijk na het uitvoeren van de activiteiten.
 • Mocht deze regeling onduidelijkheden of onvolkomenheden bevatten, dan is voor de interpretatie hiervan de reguliere dispensatieregeling van overeenkomstige toepassing.

Utrecht, 21 maart 2020