Deelname aan intercollegiaal overleg

Image
KP_activiteit_IO

Wat is het:

Het op methodische wijze werken aan verbetering van de kwaliteit van het beroepsuitoefening en/of het eigen paramedisch handelen. Dit kan zowel mono- als multidisciplinair plaatsvinden.

Binnen het overleg werk je aan de hand van een vooraf vastgestelde methode. De methode is beschreven in de literatuur of is aanbevolen door de beroepsvereniging.

Denk aan:

 • intercollegiaal toetsen;
 • intervisie;
 • casuïstiek bespreken;
 • korte verbetermethode;
 • incidentmethode.

Punten:

1 uur = 1 punt.

De NVvP kent begeleiders van IO-groepen per jaar 3 punten toe. De NVvP voert de punten in. Voorwaarden om voor deze punten in aanmerking te komen zijn:

 • het overleg vindt plaats conform de criteria;
 • de begeleiders zijn opgeleid;
 • de groep is min. 5 x per kalenderjaar bijeengekomen;
 • de begeleider stuurt ieder kalenderjaar voor 1 juni de presentielijsten, notulen en jaarverslag/-plan van het vorige jaar op naar de beleidsmedewerker Kwaliteit van de NVvP.

Laten zien:

 • Notulen met vermelding van aanwezigen.
 • Jaarplan (afhankelijk van beroepsgroep).

Wel:

 • Een groep paramedici zet een intercollegiaal overleg op in het verpleegtehuis. In het intercollegiaal overleg reflecteren de paramedici op hun ervaringen, wordt het eigen handelen gespiegeld aan dat van anderen en formuleren zij conclusies over wenselijk handelen. Afwisselend gebruiken zij daarvoor de incidentmethode en verbetermethoden zoals beschreven in het werkboek “Van kennis naar doen” van het CBO (ISBN: 90-8523-033-0). Er wordt een jaarcyclus gemaakt van tenminste vier bijeenkomsten van twee uur. Van de bijeenkomst worden notulen gemaakt.
 • Een groep paramedici heeft het thema ‘patiëntveiligheid’ op de agenda van hun intercollegiaal overleg staan. Ter voorbereiding maken de paramedici gebruik van een e-learning module. Tijdens de bijeenkomst wordt verder op gestructureerde wijze gewerkt aan dit thema. Daarbij komt de betekenis voor het eigen handelen uitgebreid aan de orde.

Niet:

 • Vergaderingen waarin niet met een methodiek wordt gewerkt, te denken valt aan organisatorische besprekingen waarin de focus ligt op de stand van zaken, bedrijfsvoering, financiën etc.
 • Organisatorische en uitvoerende zaken direct gekoppeld aan de bijeenkomsten zoals voorzitten, verslagleggen, plannen etc. 

Accreditatie:

Jaarlijks kan accreditatie worden aangevraagd voor de hele groep (maximaal 15 deelnemers). 
Meer informatie vind je op adap.nl.

Format:

Informatiepakket Intercollegiaal overlegJaarplan Intercollegiaal overlegVerslag Intercollegiaal overleg.

Competentie:

Professionaliteit / Paramedisch handelen / Samenwerking.