Individuele Professionele Ontwikkeling

Wat is het: 

Het op een planmatige manier werken aan jouw professioneel handelen. Dit doe je om een zo hoog mogelijk niveau van vakbekwaamheid te behouden. Planmatig werken is cyclisch werken. Het cyclische proces bestaat uit vier fasen:

Image
KP_IPO_fasen

Een door de beroepsgroep erkend instrument of andere algemene instrumenten die geschikt zijn om invulling te geven aan de genoemde 4 fasen van IPO, zoals ‘POP’ of ‘360 graden feedback’ kunnen ingezet worden, als deze voldoen aan het onderstaande:

 • Binnen het instrument wordt een zichtbare link gelegd met de paramedische competenties;
 • Het instrument is gericht op de vakbekwaamheid en de beroepsuitoefening;
 • In het instrument is zowel de zelfreflectie als het verkrijgen van de feedback van derden opgenomen. Het instrument bevordert het opstellen van een uitkomstanalyse, het opstellen van een overzicht ontwikkelbehoeften, een ontwikkelplan en het maken van een evaluatieverslag;
 • Het instrument wordt cyclisch ingezet.

Uitleg van de vier fases:

Fase 1: In deze fase schets je een beeld van jouw professioneel handelen. Dat doe je door middel van zelfreflectie en feedback vragen. Zelfreflectie gebeurt aan de hand van de paramedische competenties. Feedback vraag je aan collega’s (minimaal 3), andere beroepsbeoefenaren (minimaal 3), verwijzers (minimaal 3) of cliënten (minimaal 10).

Bijvoorbeeld:

 • Minimaal 3 collega’s en/of andere beroepsbeoefenaren en/of verwijzers. (Bijvoorbeeld 1 collega en 2 verwijzers.)
 • Wanneer je (ook) feedback wil vragen aan cliënten: Minimaal 10 cliënten waarmee je afgelopen jaar contact hebt gehad
 • Méér feedback vragen mag altijd, bijvoorbeeld aan 3 collega’s en 2 verwijzers

In het digitaal portfolio vind je het specifiek voor de paramedicus gemaakte reflectie- en feedbackinstrument.

Op basis van de zelfreflectie, de verkregen feedback en analyse van uitkomsten stel je je persoonlijke overzicht van ontwikkelbehoeften vast. Dit overzicht is binnen 3 maanden na de zelfreflectie en het verkrijgen van de feedback opgesteld.

Fase 2: In deze fase maak je een ontwikkelplan. Hierin neem je het volgende op:

 • ontwikkeldoelen. Deze zijn gericht op ten eerste het paramedisch handelen. En ten tweede op twee of meer andere paramedische competenties; 
 • te bereiken resultaten; 
 • te verrichten scholings- en deskundigheidsbevorderende activiteiten;
 • een tijdpad.

Jouw ontwikkelplan is gericht op de (komende) herregistratieperiode of gericht op een periode van minimaal een jaar. Let er op dat jouw ontwikkelplan binnen 6 maanden na het vaststellen van jouw overzicht ontwikkelbehoeften is opgesteld.

Fase 3: In deze fase voer je jouw ontwikkelplan uit door deel te nemen aan de geplande activiteiten en scholingen. Na het uitvoeren van een activiteit neem je bewust tijd om vast te stellen wat deze je heeft opgeleverd en wat nog niet. Indien nodig stel je het ontwikkelplan bij of vul je het aan.

Fase 4: Zodra het ontwikkelplan is uitgevoerd evalueer je. Wat hebben de geplande activiteiten opgeleverd? En zijn de ontwikkeldoelen gehaald? De uitkomst leg je vast in een evaluatieverslag. Vanzelfsprekend kan dit verslag pas worden opgesteld als het ontwikkelplan is uitgevoerd. Aan de hand van deze evaluatie kun je opnieuw bekijken welke (nieuwe) ontwikkelingsbehoeften er zijn. Dan begint de cyclus opnieuw.

Image
KP_Activiteit_IPO

Punten:

10 punten na afronding fase 1.
10 punten na afronding fase 2.
10 punten na afronding fase 4.
Fase 3 gaat over de uitvoering en levert zelf geen punten op. De uitgevoerde activiteiten kunnen wél punten opleveren.
Let op: voor optometristen is fase 1 van IPO verplicht.

Laten zien:

 • Analyse van de uitkomsten van zelfreflectie en feedback.
 • Ontwikkelplan.
 • Evaluatieverslag.

Wel:

 • Reflectie- en feedbackinstrument (IPO) in het digitaal portfolio.
 • Door eigen beroepsgroep erkend instrument.
 • Overige instrumenten die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Niet:

 • Een visitatie gericht op de organisatie van de afdeling/praktijk.
 • Een tevredenheidsonderzoek gericht op de organisatie van de afdeling/praktijk.
 • Een plan voor deskundigheidsbevordering voor de afdeling.

Accreditatie:

Alle punten van fase 1, 2 en 4 zijn geaccrediteerd.

Format:

Instrumenten voor zelfreflectie en feedback en formats voor het overzicht ontwikkelbehoefteontwikkelplan en het evaluatieverslag zijn ook in het digitaal portfolio beschikbaar.

Competentie:

Paramedisch handelen / Kennis & wetenschap / Professionaliteit.