VOORBEELDEN: Meten van behandelresultaten en klantervaringen

Meten klantervaringen

Een podotherapeut zet ieder jaar een vragenlijst uit waarmee methodisch klantervaringen gemeten worden op het gebied van bijvoorbeeld de accommodatie, bejegening, onderzoek en behandeling. Ze betrekt hierbij elk jaar een andere cliëntengroep (voor zover mogelijk). De podotherapeut heeft dit jaar 45 cliënten met een hallux abducto valgus gevraagd deel te nemen en heeft 21 vragenlijsten ingevuld retour gekregen. Ze analyseert de resultaten en stelt vast dat er vooral verbeterpunten zijn op het gebied van de behandeling (aangeven vermoedelijke verloop en geven van adviezen). Ze legt de resultaten, verbeterpunten en plan van aanpak (pdca-cyclus) vast in een rapportage. De podotherapeut krijgt hiervoor 10 punten. Ze voegt de rapportage toe aan haar portfolio.

Meten van behandelresultaten

Een podotherapeut vraagt zich af met welke interventie(s) ze kinderen met Morbus Sever-klachten het beste kan behandelen. Ze betrekt hierbij vier andere podotherapiepraktijken uit de regio en samen stellen ze een summier (onderzoeks)protocol op bij deze kinderen. Zo leggen ze vast dat ze een jaar lang bij alle kinderen met Morbus Sever-klachten aan het begin, tijdens het controleconsult en aan het einde van het behandeltraject naar de pijnklachten vragen. Ze gebruiken hiervoor een gezichtjesschaal met een pijnscore, de Wong-Baker FACES Pain Rating Scale. De pijn – en het verloop ervan – kan hiermee gekwantificeerd worden. Deze geanonimiseerde gegevens worden bijgehouden in een database, waarbij ook gegevens zijn opgenomen over de soort interventie die is toegepast en bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en andere bijzonderheden van het kind. De gegevens/uitkomsten worden na een jaar geanalyseerd en de vijf praktijken stellen gezamenlijk verbeterpunten op. Dit proces wordt vastgelegd in een rapportage dat opgevoerd wordt in het portfolio. Aangezien het onderzoek door meerdere paramedici wordt uitgevoerd, worden de 10 punten naar rato verdeeld en krijgt iedere betrokken podotherapeut 2 punten.