VOORBEELDEN: Begeleiden van studenten en herintreders

Begeleiden van een student

Een 3e jaars podotherapiestudent komt 12 weken stagelopen in een podotherapiepraktijk voor 5 dagen per week. In de praktijk werken twee podotherapeuten. 

12 weken stagebegeleiding geeft 24 punten in totaal. Voor de twee begeleiders die beiden evenredig begeleiden betekent dit 24 punten / 2 = 12 punten per begeleider. 

Het certificaat, afgegeven door de opleiding, wordt aan het digitaal portfolio toegevoerd.

Begeleiden van een herintreder

Podotherapeut A is 10 jaar niet werkzaam geweest als podotherapeut en wil graag weer aan de slag. Om te kunnen werken als podotherapeut is kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici een eis.

Ze vraagt, door een beroep te doen op de herintrederregeling, een tijdelijke periodieke registratie aan. Ze krijgt hiermee één tot anderhalf jaar respijt om te voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria. Podotherapeut A heeft podotherapeut B benaderd om haar te begeleiden in dit traject.

Podotherapeut A stelt een plan van aanpak op met daarin beschreven:

  • hoe het tekort aan uren werkervaring gecompenseerd gaat worden;
  • hoe de ontbrekende punten uit deskundigheidsbevorderende activiteiten gehaald gaan worden;
  • hoe de hiaten die naar voren kwamen in de zelfevaluatie concreet opgevuld gaan worden;
  • hoe het supervisie / begeleidingstraject eruitziet.

Podotherapeut A loopt uiteindelijk 45 weken lang 2 dagen onder supervisie mee in de praktijk bij podotherapeut B. 

Podotherapeut B krijgt voor 90 dagen begeleiding 36 punten. Het document waarop de gemaakte afspraken zijn vermeld (ondertekend door zowel podotherapeut A als podotherapeut B) evenals het verslag van het begeleidingstraject (met o.a. een overzicht van de gehouden gesprekken) worden toegevoegd aan het digitaal portfolio.