VOORBEELDEN: Deelname aan intercollegiaal overleg

Casuïstiek

Een podotherapeut wil graag werken aan kwaliteitsverbetering door deel te nemen aan een Intercollegiaal Overleg-groep (IO-groep).

Op het intranet van de NVvP ziet de podotherapeut bij welke groepen in haar regio deelnemers zich kunnen aanmelden. Ze neemt contact op met de begeleider van een groep en kan de volgende bijeenkomst al aansluiten. Aan het begin van het nieuwe jaar is door de IO-groep een planning gemaakt. Hierbij zijn afspraken gemaakt wie welke bijeenkomst een onderwerp aandraagt en in welke vorm (intervisie, casuïstiek of richtlijn bespreken). Tijdens het eerste overleg dat de podotherapeut bijwoont, worden volgens de methode casuïstiek 2 praktijkvoorbeelden besproken (een over een DM-cliënt met hielklachten na een fibulafractuur en de andere over een cliënt met een hallux valgus planus voettype en een ontsteking aan MTP-1). Daarbij komt de betekenis voor het eigen handelen uitgebreid aan de orde. 

Na afloop van een bijeenkomst stuurt de begeleider van de IO-groep de notulen en ondertekende presentielijst door naar de deelnemers. Dat jaar woont de podotherapeut 4 van dergelijke bijeenkomsten van 2 uur bij. Per bijeenkomst kan de podotherapeut 2 punten toekennen aan haar portfolio. De notulen met vermelding van aanwezigen worden daar aan toegevoegd.

Richtlijn/zorgmodule/protocol bespreken

In 2019 is de Zorgmodule ‘Preventie Diabetische Voetulcera’ gepubliceerd en deze heeft de versie uit 2014 vervangen. De Zorgmodule is gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap en geldende (inter)nationale richtlijnen en zorgstandaarden en is in nauwe samenwerking met de meelezende experts, organisaties en leden tot stand gekomen. Om leden hierover te informeren en kennis te vergroten heeft de NVvP materiaal ontwikkeld voor IO-groepen. Een begeleider van een geïnteresseerde IO-groep vraagt dit informatiepakket aan bij de NVvP en gaat dit de eerstvolgende bijeenkomst behandelen in de groep. Hierbij komen o.a. de belangrijkste wijzigingen naar voren en wordt de praktische betekenis van de adviezen uit de zorgmodule besproken. 

Ook wordt praktisch geoefend met vaardigheden uit de zorgmodule zoals de enkel-arm-index (EAI). Dit alles ondersteunt de podotherapeuten bij de implementatie van de (nieuwe) zorgmodule. Voor de bijeenkomst met het door de NVvP verstrekte materiaal staat 2 uur gepland. Na afloop van de 2 uur durende bijeenkomst stuurt de begeleider van de IO-groep de ingevulde opdrachten en ondertekende presentielijst door naar de deelnemers. Dit levert alle aanwezige podotherapeuten 2 punten op voor die IO-bijeenkomst. De opdrachten met vermelding van aanwezigen worden toegevoegd aan het digitaal portfolio.