VOORBEELDEN: Volgen bij- en nascholing

Niet-geaccrediteerde training

Een scholingsaanbieder biedt de tweedaagse training ‘Biomechanica van de voet en enkel’ aan, waarvoor geen accreditatie is aangevraagd bij ADAP. Een podotherapeut volgt deze training.

De podotherapeut bekijkt zelf kritisch of de training voldoet aan de gestelde eisen (vakinhoudelijk/beroepsgerelateerd). Per studiebelastingsuur (SBU) dat voldoet aan deze eisen kan de podotherapeut 1 punt toekennen. De pauzes worden uiteraard niet meegerekend.

De podotherapeut stelt vast dat de eerste trainingsdag (6 SBU) herhaling was (geen nieuwe kennis opgedaan). De tweede trainingsdag (ook 6 SBU) vergrootte wel haar kennis. De podotherapeut concludeert dat de eerste trainingsdag niet voldoet aan de gestelde eisen; de tweede trainingsdag wel. Ze voert de training als ‘niet geaccrediteerde bij- nascholing’ op in haar portfolio en kent 6 SBU toe voor de gehele training. Ze voegt het certificaat van de training toe aan haar portfolio.

Regiovergadering

Het regiobestuur van regio 5 nodigt een gastspreker uit. Een fysiotherapeut uit de omgeving geeft een presentatie over echografie en mogelijke samenwerking met podotherapeuten. De presentatie, de notulen van de vergadering met daarin verslaglegging van de gegeven presentatie en getekende presentielijst worden achteraf naar de NVvP gestuurd. De vakinhoudelijk beoordelaar van de NVvP bekijkt of de presentatie voldoet aan de gestelde eisen van bij- nascholing. Zo ja, dan wordt hiervoor 1 punt toegekend.

De vakinhoudelijk beoordelaar van de NVvP beoordeelt of de presentatie voldoet aan de gestelde eisen. De NVvP voegt in het puntenoverzicht op intranet van de aanwezige podotherapeuten een certificaat toe dat de regiovergadering is gevolgd. De podotherapeuten voegen in het portfolio de activiteit ‘Niet-geaccrediteerde bij- nascholing’ toe voor 1 punt met het door de NVvP afgegeven certificaat.

Zelfgeorganiseerde bijeenkomst

Een viertal podotherapeuten wil graag vakinhoudelijke kennis delen en organiseert daarom 2 bijeenkomsten van 2 uur waarop men elkaar bijschoolt op verschillende vakgebieden. De afspraak is dat iedere podotherapeut 1 uur van de bijeenkomst verzorgt. Er worden afspraken gemaakt over de inhoudelijke onderwerpen en de taakverdeling.

Een deelnemende podotherapeut bekijkt zelf kritisch of de bijeenkomsten voldoen aan de gestelde eisen aan bij- en nascholing (vakinhoudelijk/beroepsgerelateerd). Ze komt tot de conclusie dat de bijeenkomsten voldeden aan de eisen. Aangezien ze zelf één deel heeft verzorgd, voegt ze de activiteit ‘niet-geaccrediteerde bij-nascholing’ voor 3 punten (3 SBU) toe aan haar portfolio. Het bewijs van deelname (ondertekend door alle vier de podotherapeuten) voegt ze toe aan haar portfolio.