Visitatie/Audit

Image
Visitatie/Audit

Wat is het:

Het toetsen van de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de zorg wordt verleend. Visitatie en Audit worden gedaan aan de hand van een vaste methodiek en vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria en kwaliteitsnormen.

Een visitatie:

 • gaat volgens een (al dan niet door de beroepsgroep vastgestelde) methodiek, kwaliteitscriteria en -normen;
 • is gericht op kwaliteitsverbetering;
 • wordt uitgevoerd door beroepsgenoten;
 • zijn vooral gericht op de evaluatie van de zorg en het professioneel functioneren.

Een audit:

 • is gericht op verantwoording afleggen en/of controle;
 • wordt uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen uit de eigen organisatie of door een externe partij.

Punten:

 • Visiteur/Auditor: 8 punten per visitatie/per audit.
 • Gevisiteerde/geauditeerde individuele beroepsbeoefenaar: maximaal 10 punten per visitatie/audit, als er een aantoonbaar actieve bijdrage is geleverd. Een actieve bijdrage wordt verondersteld met een ongestoorde en betrokken aanwezigheid tijdens de visitatie/audit.

Laten zien:

 • Een bewijs van deelname waaruit een actieve bijdrage blijkt, bijvoorbeeld het NVMBR format Visitatie-audit.
 • Verklaring afgegeven door de uitvoerende partij

Wel:

 • Een afdeling in een ziekenhuis vraagt een Kwaliteitsvisitatie aan bij de beroepsvereniging. Tijdens deze vorm van visitatie gaat het om de evaluatie van de inhoud van de zorg en het professioneel functioneren van de individuele beroepsbeoefenaar. Per beroepsbeoefenaar wordt getoetst of hij/zij handelt volgens de richtlijnen en wat voor de beroepsbeoefenaar de uitkomsten zijn van de daaraan gekoppelde indicatoren.
 • Een interne audit als deze gericht is op het beroepshandelen van het team en wordt uitgevoerd door externe auditoren (buiten de afdeling). Er wordt een rapport gemaakt aan de hand van normen. Een voorbeeld is een traceraudit van een patiënten proces op een afdeling radiologie, waarbij het gehele proces van bijvoorbeeld een klinische patiënt bij een MRI onderzoek aan de hand van vastgestelde normen wordt getoetst, ter voorbereiding op een NIAZ accreditatie van de organisatie. De auditoren maken een rapport met positieve punten en aandachtspunten aan de hand van het normenkader medische beeldvorming NIAZ Qmentum global en aan de normen van de betreffende beroepsverenigingen. 
 • De MBB’er die tijdens de interne audit bevraagd wordt door de externe auditoren en betrokken is bij het maken van een verbeterplan n.a.v. het rapport.
 • De MBB’er die als externe auditor een traceraudit heeft uitgevoerd bij een andere afdeling en is betrokken bij het opstellen van het rapport.

Niet:

 • Organisatie en coördinatie van de visitatie of audit.
 • Korte kwaliteitscontroles op afdelingsniveau (bijvoorbeeld maandelijkse audit op doorstroomtijden).
 • Is de beroepsbeoefenaar in dienst van een extern auditbureau, dan wordt het uitvoeren van een audit gezien als reguliere werkzaamheden als auditor.

Accreditatie:

 • Van toepassing bij Kwaliteitsvisitatie NVMBR.
 • Niet van toepassing bij interne audits.

Format:

NVMBR format Visitatie-audit.

Competentie:

Organisatie / Professionaliteit / Communicatie / Paramedisch handelen.