Ontwikkeling zorginhoud en organisatie

Image
Ontwikkeling zorginhoud en organisatie

Wat is het:

Het actief bijdragen aan de ontwikkeling of actualisering van een zorgaanbod, standaard, richtlijn of kwaliteitsinstrument. Deze ontwikkeling/actualisering is ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van zorg en zoveel als mogelijk evidence based en multidisciplinair.

Het ontwikkeltraject heeft een duidelijk begin en eind. De paramedicus kan zijn actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling inzichtelijk maken met bijvoorbeeld notulen met aanwezigheidslijst of een projectplan of een ander relevant document.

Punten:

 • Ontwikkelen zorgaanbod: maximaal 15 punten.
 • Ontwikkelen standaarden, richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten: maximaal 20 punten.
 • Actualiseren standaarden, richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten: maximaal 10 punten.

Punten worden toegekend naar rato van actieve betrokkenheid. Ter illustratie: een ontwikkeltraject bestaat uit 10 bijeenkomsten en aanwezigheid was tijdens 5 bijeenkomsten, dan wordt de helft van het maximum aantal punten toegekend.

Laten zien:

 • Zorgaanbod/standaard/richtlijn/kwaliteitsinstrument en
 • Document(en) waaruit actieve betrokkenheid blijkt

Wel:

 • Zorgaanbod nieuwe doelgroepen.
 • Zorgpaden.
 • Zorgvernieuwingsproject.
 • Zorgstandaard.
 • Mono- of multidisciplinaire richtlijn.
 • Protocol voor gegevensuitwisseling tussen meerdere beroepsgroepen.

Niet:

 • Cliëntenfolder.
 • Deelname aan vaste werkgroepen of deelname aan regionale ketenzorg zonder concreet projectplan voor ontwikkeling van zorginhoud en organisatie.
 • Protocollen/werkinstructies voor de eigen praktijk.
 • Aanpassen van een bestaande richtlijn aan de eigen praktijk.
 • Deelname aan stuurgroep of klankbordgroep.
 • Eenmalige feedback op product.

Accreditatie:

Niet van toepassing.

Format:

Geen.

Competentie:

Kennis & wetenschap / Professionaliteit / Samenwerking / Organisatie.