Visitatie/Audit

Image
Visitatie/Audit

Wat is het:

Het toetsen van de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de zorg wordt verleend. Visitatie en Audit worden gedaan aan de hand van een vaste methodiek en vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria en kwaliteitsnormen.

Een visitatie:

 • gaat volgens een (al dan niet door de beroepsgroep vastgestelde) methodiek, kwaliteitscriteria en -normen;
 • is gericht op kwaliteitsverbetering;
 • wordt uitgevoerd door beroepsgenoten;
 • zijn vooral gericht op de evaluatie van de zorg en het professioneel functioneren.

Een audit:

 • is gericht op verantwoording afleggen en/of controle;
 • wordt uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen uit de eigen organisatie of door een externe partij.

Punten:

 • Visiteur/Auditor: 8 punten per visitatie/per audit.
 • Gevisiteerde/geauditeerde individuele beroepsbeoefenaar: maximaal 10 punten per visitatie/audit, als er een aantoonbaar actieve bijdrage is geleverd. Een actieve bijdrage wordt verondersteld met een ongestoorde en betrokken aanwezigheid tijdens de visitatie/audit.

Laten zien:

Bewijs van uitvoering door de beroepsvereniging of een verklaring afgegeven door de eigen organisatie of een extern bureau. Aangevuld met het visitatieprogramma waaruit actieve bijdrage van de paramedicus blijkt.

Wel:

 • Een afdeling in een ziekenhuis vraagt een Kwaliteitsvisitatie aan bij de beroepsvereniging. Tijdens deze vorm van visitatie gaat het om de evaluatie van de inhoud van de zorg en het professioneel functioneren van de individuele beroepsbeoefenaar. Per beroepsbeoefenaar wordt getoetst of hij/zij handelt volgens de richtlijnen en wat voor de beroepsbeoefenaar de uitkomsten zijn van de daaraan gekoppelde indicatoren.
 • Binnen het kwaliteitssysteem van een organisatie worden interne audits gehouden gericht op het verbeteren van procedures. De organisatie heeft vooraf de kwaliteitsnormen en -eisen vastgesteld waarop wordt getoetst. Tijdens de kwaliteitscontroles worden per afdeling de wacht- en doorstroomtijden in kaart gebracht en wordt gekeken naar het gebruik van protocollen op de afdeling. De audits worden uitgevoerd door getrainde auditoren uit de eigen organisatie.
 • Een praktijk vraagt op eigen initiatief een audit aan bij een extern bureau. De auditoren van dat bureau voeren de audit uit aan de hand van vooraf opgestelde kwaliteitscriteria en -normen. De audit is op praktijkniveau ingestoken. Punten worden daarom toegekend aan degene die aantoonbaar een actieve bijdrage geleverd hebben aan de audit. De externe auditoren ontvangen geen punten omdat het uitvoeren van de audit valt binnen de reguliere werkzaamheden van de auditor.
 • Op eigen verzoek doorlichten van de praktijk/afdeling door een extern bureau.

Niet:

 • Organisatie en coördinatie van de visitatie of audit.
 • Korte kwaliteitscontroles op afdelingsniveau (bijvoorbeeld maandelijkse audit op doorstroomtijden).
 • Is de beroepsbeoefenaar in dienst van een extern auditbureau, dan wordt het uitvoeren van een audit gezien als reguliere werkzaamheden als auditor.

Accreditatie:

Niet van toepassing.

Format:

Geen.

Competentie:

Organisatie / Professionaliteit / Communicatie / Paramedisch handelen.