Meten van behandelresultaten en klantervaringen

Image
Meten van behandelresultaten en klantervaringen

Wat is het:

Het analyseren van behandelresultaten en/of feedback van cliënten of verwijzers en het opstellen van een verbetervoorstel ten behoeve van de zorgverlening/praktijkvoering en/of behandeling. Het is belangrijk dat er methodisch wordt gewerkt. De methode is beschreven in de literatuur of aanbevolen door de beroepsvereniging. Een onderzoek zoals hier beschreven wordt een volledig onderzoek genoemd. 

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

  • Meten van cliëntervaring door middel van Patient Reported Experience Measures (PREMs) en op basis daarvan verbeterpunten opstellen en uitvoeren;
  • Meten van de ervaren effectiviteit van de behandeling door middel van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) of een ander meetinstrument en op basis daarvan verbeterpunten opstellen en uitvoeren;
  • Meten van behandelresultaten door dossieronderzoek of het meten van cliëntervaringen met betrekking tot de eigen praktijk en op basis daarvan verbeterpunten opstellen en uitvoeren.

Het is belangrijk dat jouw onderzoek voldoet aan de gestelde aantallen. Bij het meten van behandelresultaten geldt dat het aantal resultaten afhankelijk is van de gekozen methodiek en het doel van het onderzoek. Het minimale aantal is in de meetinstructie opgenomen als daar landelijke afspraken voor gelden.

Bij het meten van klantervaringen neem je minimaal 10 ingevulde vragenlijsten mee.

Punten:

10 punten voor het volledige onderzoek.
Als een volledig onderzoek door meerdere paramedici wordt uitgevoerd, dan worden de 10 punten naar rato verdeeld.

Laten zien:

Rapportage van het volledig onderzoek.

Wel:

  • Je zet ieder jaar volgens de PDCA-cyclus een vragenlijst uit, analyseert de resultaten, stelt verbeterpunten op en legt het hele proces vast in een verslag. Het is toegestaan om bij het meten van patiëntervaringen feedback te genereren en de PDCA-cyclus te doorlopen bij meerdere doelgroepen. Gedacht kan worden aan volwassenen, adolescenten en kinderen. Je ontvangt per doelgroep 10 punten bij een volledig doorlopen cyclus.
  • Je doet dossieronderzoek en meet de effectiviteit van de geleverde zorg af op basis van de behaalde behandeldoelen. Naar aanleiding van de uitkomsten stel je verbeterpunten op, formuleer je acties ter verbetering en voer je deze uit.

Niet:

  • Het alleen invullen van een vragenlijst op verzoek van de zorgverzekeraar
  • Rapport met resultaten zonder verbeterslag

Accreditatie:

Niet van toepassing.

Format:

Online PREM-voorbeelden zijn voor een aantal beroepsgroepen beschikbaar. Meer weten: Zorginzicht.nl Patiëntervaringsmetingen.nl.

Competentie:

Meten behandelresultaten: Paramedisch handelen / Kennis & wetenschap / Organisatie / Professionaliteit.
Meten klantervaringen: Samenwerking / Kennis & wetenschap / Organisatie / Professionaliteit.