Begeleiden van studenten en herintreders

Image
Begeleiden studenten/herintreders

Wat is het:

Het begeleiden van studenten, herintreders vanuit het eigen of gerelateerd vakgebied. 

Bij studenten gaat het om het begeleiden tijdens de beroepsvoorbereidende periode (hbo-praktijkstage) die voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de Algemene Maatregel van Bestuur, Wet BIG ex. art. 34. Bij het begeleiden van herintreders gaat het om het begeleiden en/of coachen van professionals die ‘het vak weer in willen’ en die willen voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. Als begeleider van herintreders ben je ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en ben je kwaliteitsgeregistreerd.

Punten:

2 punten per 5 dagen begeleiding.
Bij meerdere begeleiders worden de punten naar rato verdeeld.

Laten zien:

Begeleiden van studenten:

  • Certificaat van de opleiding op naam van de stagebegeleider of certificaat van de praktijkopleider.

Begeleiden van herintreders:

  • Document waarop de gemaakte afspraken zijn vermeld en dat is ondertekend door de herintreder en begeleider.
  • Verslag met omschrijving van het begeleidingstraject en een overzicht van de gehouden gesprekken.

Wel:

  • Voor het begeleiden van een student gedurende een 5 daagse stageweek over een periode van 12 weken krijgen de twee begeleiders ieder twaalf punten als de begeleiding door de twee begeleiders evenredig is verdeeld.
  • Een herintreder loopt in het kader van een supervisietraject twee weken van 5 dagen stage. De begeleider krijgt hiervoor vier punten.

Niet:

  • Begeleiding van snuffel- en oriëntatiestages voortgezet onderwijs.
  • Informatie geven t.b.v. stageopdracht, invullen enquête t.b.v. stageopdracht.
  • Inwerken van een nieuwe collega.

Accreditatie:

Niet van toepassing

Format:

Geen.

Competentie:

Kennis & wetenschap / Professionaliteit / Communicatie.