Kwaliteitscriteria 2020-2025 | Nieuw

Vanaf vandaag, 1 juli 2020, is er een nieuwe set kwaliteitscriteria voor de volgende paramedische beroepen:

 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • huidtherapeuten
 • MBB'ers
 • logopedisten
 • oefentherapeuten
 • optometristen
 • orthoptisten
 • podotherapeuten.

In de criteria staat beschreven waar deze zorgverleners aan moeten voldoen om geregistreerd te worden of te blijven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het gaat dan om criteria voor werkervaring en deskundigheidsbevordering. De nieuwe set heeft veel voordelen ten opzichte van de oude. Zo zijn de activiteiten voor deskundigheidsbevordering uitgewerkt en aangepast.

Waarom is er een nieuwe set?

Elke vijf jaar wordt de set kwaliteitscriteria geactualiseerd en aangepast aan deze tijd. De nieuwe set wordt steeds vastgesteld door de bij het Kwaliteitsregister Paramedici aangesloten beroepsverenigingen. Met de sets wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening gewaarborgd. De kwaliteitscriteria zijn zo opgesteld dat paramedici met het aanbod van deskundigheidsbevorderende activiteiten steeds aan de gestelde kwaliteitseisen kunnen voldoen. Elke beroepsgroep heeft een eigen set kwaliteitscriteria.

Hoe is de set tot stand gekomen?

De nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025 is het resultaat van een uitgebreid en zorgvuldig ontwikkeltraject:

 • De eerder ontwikkelde sets zijn in samenspraak met de paramedische beroepsverenigingen opnieuw bekeken. Hierbij zijn de trends & ontwikkelingen in de zorg meegenomen en is een beeld gevormd van de competenties die paramedici in 2025 moeten hebben.
 • Aansluitend heeft een evaluatie onder geregistreerden plaatsgevonden.
 • Tijdens een schriftelijke consultatie zijn stakeholders, zoals bijvoorbeeld cliënten- en patiëntenorganisaties, uitgenodigd om te reageren op de definitieve conceptversie van de nieuwe criteria. De kwaliteitscriteria 2020–2025 zijn toekomstbestendig en blijven dit ook. De activiteiten met betrekking tot deskundigheidsbevordering kunnen namelijk zonodig tussentijds in lijn worden gebracht met de trends & ontwikkelingen in de zorg. 

​De criteria zijn definitief vastgesteld door het KP-bestuur én de afzonderlijke paramedische beroepsverenigingen.

Vermindering administratieve lasten en vertrouwen voorop

Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft bewust de koers gezet op vereenvoudiging van de activiteiten en vermindering van de administratieve lasten. En we vinden het belangrijk dat kwaliteitsregistratie jou niet teveel tijd kost. Daarom hebben we alle informatie die je nodig hebt om jouw deskundigheid te laten zien zo inzichtelijk mogelijk gemaakt in een document waarin je kun navigeren. In dit document is een activiteitenoverzicht opgenomen.

In de nieuwe set kwaliteitscriteria zijn verschillende activiteiten voor deskundigheidsbevordering uitgewerkt en aangepast. Gestructureerd en cyclisch werken aan kwaliteitsverbetering is bij het samenstellen van de nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025 een belangrijk uitgangspunt geweest. Hierbij is het van belang te reflecteren op het eigen handelen, ook in samenwerking met anderen.

Tot slot is er voor wat betreft toetsing een duidelijke weg ingeslagen: het uitgangspunt is zelftoetsing. Doorgaans zullen niet alle activiteiten die je invoert afzonderlijk worden beoordeeld. De KP-beoordelingscommissie gaat na of de ingevoerde activiteiten passen. Vertrouwen staat hierbij voorop. Wanneer bij een steekproefsgewijze toetsing van een activiteit de noodzakelijke documenten ontbreken, vraagt KP deze bij je op.​

Bekijk hier alle verschillen tussen de nieuwe set en de set 2015 - 2020 en een overzicht van de voordelen.