Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Snelmenu

 Standaardvoorwaarden

​De accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten van de paramedische beroepen komt onder de volgende voorwaarden tot stand:

1. Algemeen 

 1. De Beoordelingscommissie van de Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) voert de procedure voor accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten uit onder de onderstaande voorwaarden.
 2. De aanbieder van één of meer bij- en nascholingsactiviteiten verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door de accreditatie aanvraag via het digitale systeem in te vullen.


2. Vertrouwelijke behandeling van gegevens

 1. De gegevens van de aanbieder van de bij- en nascholingsactiviteit die voor accreditatie wordt aangeboden, worden door de Beoordelingscommissie vertrouwelijk behandeld.
 2. In de database van het digitale systeem van ADAP worden de documenten die de aanbieder aanlevert opgeslagen. Deze documenten worden minstens drie jaar bewaard.
 3. De aanbieder heeft de mogelijkheid zijn ingevulde accreditatieaanvraag in te zien.
 4. De aanbieder heeft het recht over de verleende accreditatie te communiceren met derden.


3. Inhoud en opzet van de bij- en nascholingsactiviteit

 1. De inhoud en opzet van de bij- en nascholingsactiviteit moeten voldoen aan de criteria van het accreditatie-instrument. De criteria voor accreditatie staan beschreven in het informatiemateriaal voor aanbieders en het beoordelingsformulier van de beoordelingscommissie.
 2. Een accreditatie wordt verleend onder de voorwaarde dat elke uitvoering van de bij- en nascholingsactiviteit geëvalueerd wordt door de deelnemers.


4. Gebruik van evaluatieformulieren

 1. De aanbieder is verplicht om van iedere uitvoering een deelnemersevaluatie te houden en een evaluatieverslag met verzamelformulier aan te leveren. Deze deelnemersevaluatie wordt uitgevoerd met behulp van een zelf ontwikkeld formulier dat een aantal items van het accreditatie-instrument evalueert.
 2. De aanbieder is verantwoordelijk voor het uitreiken van de evaluatieformulieren aan de deelnemers, alsmede het weer innemen van de ingevulde evaluatieformulieren.
 3. De aanbieder draagt zorg voor een samenvatting van de deelnemersevaluaties. Bij eenmalige bij- en nascholingsactiviteiten levert de aanbieder binnen twee maanden na afloop de resultaten van de evaluaties in via het digitale systeem van ADAP.
  Bij herhaalde bij- en nascholingsactiviteiten levert de aanbieder binnen twee jaar de resultaten van de evaluaties, het evaluatieverslag en een verbeterplan in via het digitale systeem van ADAP. Op grond van dit materiaal beoordeelt de beoordelingscommissie of de accreditatieperiode wordt verlengd met twee jaar.


5. Aanvraagprocedure

 1. De accreditatieaanvraag wordt formeel vastgelegd in het digitale systeem van ADAP.
 2. Met het indienen van de accreditatieaanvraag onderschrijft de aanbieder de standaard voorwaarden.
 3. Na ontvangst van de accreditatieaanvraag, wordt in PE-online een factuur voor de kosten van de accreditatie in een pdf-bestand aangemaakt. De factuur dient binnen tien werkdagen na factuurdatum te worden voldaan. De beoordelingsprocedure wordt gestart na ontvangst van de betaling.
 4. De kosten voor accreditatie staan beschreven onder het kopje tarieven.
 5. De aanbieder kan geen restitutie vragen voor de kosten van de accreditatie na een afwijzing.
 6. De beoordelingscommissie beoordeelt de accreditatieaanvraag gemiddeld binnen een termijn van 6 weken gerekend van dagtekening betaling van factuur.


6. Administratie Certificaat / Bewijs van deelname

 1. De aanbieder importeert een deelnemerslijst in het digitale systeem. In het digitale bestand is minimaal opgenomen van elke deelnemer het registratienummer van het Kwaliteitsregister Paramedici, voorletters, voorvoegsel en geboortenaam van de deelnemers. Indien het registratienummer van het Kwaliteitsregister Paramedici niet bekend is kan met de geboortedatum van de deelnemer gezocht worden of de deelnemer geregistreerd is en kan op die wijze deelname van de scholingsactiviteiten worden opgenomen in het persoonlijk dossier van de geregistreerde.


7. Accreditatie Termijnen

 1. Als de aanbieder de evaluatieresultaten en het verbeterplan heeft ingevoerd in het digitale systeem van een bij- en nascholingsactiviteit en de beoordelingscommissie het verbeterplan heeft goedgekeurd, wordt de accreditatie verlengd met een periode van twee jaar. Deze verlenging betreft alleen bij een periodieke accreditatieaanvraag.


8. Intrekken van de accreditatie

De accreditatiecommissie kan te allen tijde de accreditatie intrekken:

 1. Als de scholingsbijeenkomst niet wordt uitgevoerd conform de aanvraag.
 2. Als de PR- en scholingsmateriaal niet overeenkomstig de geaccrediteerde versie aan de deelnemers wordt aangeboden.
 3. Wanneer de aanbieder herhaaldelijk verzuimt om zich te houden aan de standaardvoorwaarden voor accreditatie, kan de beoordelingscommissie besluiten om gedurende een nader te bepalen periode geen accreditatieaanvragen van de aanbieder in behandeling te nemen.
 4. De accreditatie kan niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken voor die herhaalde scholingsactiviteiten waarvan de deelnemerslijsten al zijn geïmporteerd in het digitale systeem.


9. Beroep aantekenen

 1. De aanbieder heeft het recht van beroep.
 2. Het beroep kan worden aangetekend t.a.v.:
  • Besluiten om geen accreditatie te verlenen
  • Besluiten om accreditatie in te trekken
  • Procedurele aspecten van behandelende aanvragen
 3.  Het beroep moet met redenen omkleed en schriftelijk worden ingediend bij de Beroepscommissie Accreditatie
 4. De beroepscommissieleden zijn onafhankelijk. De leden hebben geen actieve functie binnen één van de beroepsverenigingen of aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten.
 5. Het aantal leden in de beroepscommissie is drie. De besluitvorming vindt plaats met meerderheid van stemmen.
 6. Het beroep kan worden ingediend tot drie maanden na de datum van de beslissingsbrief van de accreditatiecommissie.
 7. De Beroepscommissie Accreditatie beslist binnen acht weken na indiening van het beroep.


10. Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van ADAP.